طرح های کلان و ملی پژوهشگاه قوه قضاییه بر اساس نظام مسائل قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱

ردیف

عنوان

کاربران

بند مرتبط در سند تحول قضایی

۱

تدوین سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران*

معاونت حقوقی

راهکار ۲ از راهبرد ۱ عامل ۵  چالش ۱ مأموریت ۱

۲

امکان سنجی امور فاقد ماهیت قضایی در نظام حقوقی ایران و ارائه لایحه جامع قضازدایی*

معاونت حقوقی

راهکار ۵ راهبرد ۱ عامل ۱ چالش ۲  مأموریت ۱

۳

طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد قضات، کارکنان و واحدهای سازمانی قوه قضاییه*

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی

راهبرد ۲ از عامل ۱ از چالش ۳ از مأموریت ۳

۴

تبیین و تعیین شاخصها و فرآیند جذب و گزینش قاضی تراز جمهوری اسلامی ایران**

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی

مبحث سوم ـ منابع انسانی گفتار اول ـ جذب

۵

بررسی چالش­های مهم قضایی کشور و ارائه راهبردها و راهکارهای تحول آفرین**

معاونت راهبردی

در متن سند تصریح نشده است

۶

مستندسازی و بهینه سازی فرآیندهای قضایی قوه قضاییه**

معاونت راهبردی

فصل سوم سند (نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول)

۷

طراحی دستیار هوشمند قضایی (فاز ۱) *

مرکز آمار و فناوری اطلاعات

راهکار ۱ از راهبرد ۳ عامل ۲ چالش ۱ مأموریت ۱

۸

شناسایی و آسیب شناسی رویه قضایی در ۵ دعاوی پرتکرار حقوقی و کیفری و ارائه راهکار**

معاونت حقوقی

راهکار ۱ از راهبرد ۱ از چالش ۱ از مأموریت ۱

۹

آسیب شناسی آرای کیفری و میزان انطباق آنها با شاخص­های اتقان آرا**

معاونت منابع انسانی

راهبرد ۱ از چالش ۱ از مأموریت ۱

۱۰

بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی*

معاونت راهبردی

راهکار ۱ از راهبرد ۱ از عامل ۵ چالش ۱ از مأموریت ۱

۱۱

شناسایی عوامل بروز تخلفات سازمانی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه**

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی

در متن سند تصریح نشده است

۱۲

شناسایی وضعیت های مخاطره آمیز و نحوه تعامل سازمانها برای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان**

معاونت حقوقی

راهکار ۱ از راهبرد ۱ از عامل ۱ از چالش ۳ از مأموریت ۲

۱۳

طراحی نظام جامع آموزش قضات**

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی

گفتار سوم- انتصاب مدیران

۱۴

تدوین سند تحول دیجیتال قوه قضاییه و نقشه راه عملیاتی ارتقای دادگاه برخط به دادگاه دیجیتال***

معاونت راهبردی- مرکز آمار و فناوری اطلاعات

راهکار ۳ از راهبرد ۴ از عامل ۲ از چالش ۱ از مأموریت ۱

۱۵

تکمیل لایحه«ساماندهی و آیین دادرسی مراجع شبه قضایی»***

معاونت حقوقی

بند ۳ گفتار دوم از مبحث دوم فصل سوم

۱۶

نظارت قضایی بر اداره ***

معاونت حقوقی

گفتار دوم- بهره‌مندی از ظرفیت‌ نهادهای خارج از قوه قضاییه

۱۷

شناسایی مسائل و ارتقای نظام زندانبانی***

معاونت حقوقی- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

چالش ۲ و ۳ مأموریت ۳

۱۸

راهکارهای کاربست مجازات‌های جایگزین حبس (رفتاری- فرآیندی-فرهنگی) ***

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

راهکار ۲ از راهبرد ۱ از عامل ۱ از چالش ۱ از مأموریت ۶

۱۹

الگوی مطلوب خدمات قضایی در ایران***

معاونت راهبردی- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران

راهکار ۱ از راهبرد ۱ از عامل ۱ از چالش ۱ از مأموریت ۷ و مبحث ۱۱ از فصل سوم

۲۰

کنشگری پویای قوه قضاییه در عرصه بین المللی- استناد به اسناد بین المللی در مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران***

معاونت حقوقی- معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر

قوه قضاییه

راهکار ۳ از راهبرد ۲ از عامل ۳ از چالش ۴ از مأموریت ۲