دکتر کیوان اقبالی
رزومه

تحصیلات:

دانشگاه محل اخذ کارشناسی: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، سال ورود:۱۳۸۱ ،سال فراغت از تحصیل:۱۳۸۵ ، رشته :حقوق

دانشگاه محل اخذ کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی، دوره روزانه، تهران، سال ورود:۱۳۸۵، سال فراغت از تحصیل:۱۳۸۸، رشته :حقوق، گرایش: حقوق بین الملل

موضوع پایان­نامه کارشناسی ارشد: «تحولات اخیر در اصل تفکیک رزمندگان و غیر نظامیان در حقوق مخاصمات مسلحانه«

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی، دوره روزانه، تهران، سال ورود:۱۳۹۱ ، سال فراغت از تحصیل:۱۳۹۷، رشته :حقوق، گرایش: حقوق بین الملل

موضوع رساله دکتری :«رابطه میان حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه در نظام حقوق بین الملل »، نمره رساله:۵۰/۱۸


تجربیات:

۱)شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی با عنوان :

((Human Rights and Humanitarian Law: Terrorism and Counterterrorism Measures))

»حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: تروریسم و اقدامات ضد تروریستی«

۱۳و۱۴ اسفند ۱۳۸۶ ،دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ایران با همکاری دانشگاه ملی ایرلند، تهران، ایران

۲)شرکت در کارگاه اموزشی بین المللی حقوق بشر با عنوان:

((Youth, Conflict& Peace building))

»جوانان، مخاصمه و صلح­سازی«

۱۲ تا ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ ، موسسه صلح سازی و توسعه، دانشکده خدمات بین المللی، دانشگاه آمریکن، واشنگتن، ایالت متحده آمریکا

۳)شرکت در کارگاه ملی با عنوان:

)) نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ((

۱۵ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ ، انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد، تهران، ایران

۴)عضویت و همکاری به عنوان پژوهشگر در گروه پژوهشی صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۸۷-۱۳۸۶

۵)عضویت و همکاری به عنوان پژوهشگر در گروه حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، ایران، ۱۳۸۹


سوابق شغلی

۱)مشاور حقوقی در معاونت امور بین­الملل وزارت دادگستری( مشاوره در حوزه امور حقوق بشر مرتبط با وزارت دادگستری )- آذر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۶

۲)مشاور حقوقی در سازمان بازرسی کل کشور-آذر ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۷

۳)عضو پژوهشگر در گروه حقوق بین­الملل و بشر پژوهشکده حقوق عمومی و بین­الملل( پژوهش در حوزه کنوانسیون­های بین­المللی و مسائل حقوق بشری مرتبط با قوه قضاییه)- پژوهشگاه قوه قضاییه – شهریور ۱۳۹۴ تاکنون


مقالات:

۱)کیوان اقبالی، شرکت های خصوصی نظامی- امنیتی و ضرورت تدوین مقررات بین المللی جامع تر در ارتباط با آنها، بخش مطالعات موردی حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اسالمی، انتشار یافته

در وب سایت کمیسیون به آدرس:

http://www.ihrc.ir/ArchivePage.aspx?Group=CaseStudy

۱۷/۸/۱۳۸۹

۲)کیوان اقبالی، ناآرامیهای هائیتی از منظر حقوق بشردوستانه، بخش مطالعات موردی حقوق بشر حقوق بشر اسلامی، انتشار یافته در وب سایت کمیسیون به آدرس:

http://www.ihrc.ir/ArchivePage.aspx?Group=CaseStudy

۶/۹/۱۳۸۹

۳)کیوان اقبالی، اسرائیل و سالح های متقارن ممنوعه، انتشارات کمیسیون اسلامی حقوق بشر، تهران، ۲۵/۱۰/۱۳۸۹

۴)کیوان اقبالی،« یک دادگاه سه پرونده، نگاهی به تقابل ایران و آمریکا در دیوان لاهه»، مجله همشهری ماه، شماره ۸۶،آبان ۱۳۹۰

۵)کیوان اقبالی، «گروههای شورشی سوریه و حقوق بشردوستانه»، فصلنامه شهر قانون، سال دوم، شماره ۷ ،پاییز ۱۳۹۲

۶)کیوان اقبالی، عملیات ترکیه در سوریه از منظر حقوق بین الملل، روزنامه جام جم، چهارشنبه ، ۱۴ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۵۶۱۶

۷)کیوان اقبالی و همایون حبیبی، « بررسی امکان تلقی باندهای تبهکار سازمان یافته به عنوان گروه مسلح معارض»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۸ ،زمستان ۱۳۹۳

۸)کیوان اقبالی، «جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیررزمندگان در مخاصمات مسلحانه بین المللی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۳۴ ، تابستان ۱۳۹۷

۹)کیوان اقبالی و همایون حبیبی، « بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه»، مجله پژوهشهای حقوق عمومی، شماره ۵۹ ،پاییز ۱۳۹۷

۱۰)کیوان اقبالی، توکل حبیب زاده و نجمه سمیعی منش، «راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح  شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۲ ،شماره ۱۰۴ ،زمستان ۱۳۹۷

۱۱)کیوان اقبالی و همایون حبیبی، « حق بر توسعه و تاثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت »، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۹

۱۲)کیوان اقبالی و ستار عزیزی، «مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها»، مجله پژوهشهای حقوقی، دوره ۲۰ ،شماره ۴۵ ،بهار ۱۴۰۰

۱۳)کیوان اقبالی،«نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولتها«، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۵ ،شماره ۱۱۴ ،تابستان ۱۴۰۰

۱۴)کیوان اقبالی و سید حسین موسوی فر و مهناز رشیدی، «تحلیل حقوقی آغاز مکانیسم ماشه توسط آمریکا از منظر حقوق بین­الملل»، مجله آفاق امنیت، دوره ۱۴، شماره ۵۱ – شماره پیاپی ۵۱، تابستان ۱۴۰۰

۱۵)کیوان اقبالی، مهناز رشیدی و سید حسین موسوی فر، «تحلیل حقوقی اقدام آمریکا در صدور قرار توقیف نفتکش های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا»، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دوره ۷، شماره ۱، مرداد ۱۴۰۰

۱۶) کیوان اقبالی و مهناز رشیدی، « حکمرانی مطلوب و تأمین بستر­های داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه»، منتشر شده به صورت الکترونیکی و در نوبت چاپ در مجله پژوهشهای حقوقی، دوره ۵۵، تابستان ۱۴۰۲

۱۷) کیوان اقبالی و ستار عزیزی، «دستیابی گروه‌های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی»، در نوبت چاپ در دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر دانشگاه مفید، پیاپی ۳۵، دوره ۱۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲

۱۸)کیوان اقبالی، توکل حبیب زاده، امیر پناهنده ثمرین، « نقش مراجع قضایی در شناسایی و تضمین عدالت میان نسلی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار»، پذیرفته شده و در نوبت چاپ در شماره ۱۴۴فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

۱۹)کیوان اقبالی، « بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و  جایگاه آن در تحقق حق بر توسعه »، منتشر شده به صورت الکترونیکی شده و در نوبت چاپ در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

۲۰)کیوان اقبالی و ستار عزیزی، «جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره­مندی زنان از حق بر توسعه»،  منتشر شده به صورت الکترونیکی و در نوبت چاپ در مجله پژوهشهای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

۲۱) کیوان اقبالی و سید باقر میرعباسی، «رویکرد حقوق بشر محور در چارچوب توسعه پایدار و ضرورت محدودسازی حاکمیت مطلق دولتها بر منابع طبیعی و برنامه‌های ملی توسعه»، پذیرفته شده و در نوبت چاپ در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

۲۲) کیوان اقبالی و سید قاسم زمانی، « تعامل میان حق بر توسعه و توسعه پایدار از منظر رهیافت حقوق بشر محور به توسعه »، پذیرفته شده و در نوبت چاپ در فصلنامه علمی انسان و محیط زیست

۲۳) کیوان اقبالی، سید حسین موسوی­فر و عباس شیخ الاسلامی، « پژوهشی       مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در دادگاه ویژه لبنان برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری»، پذیرفته شده و در نوبت چاپ در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

۲۴) کیوان اقبالی، مهناز رشیدی و سید حسین موسوی فر، « تروریسم دولتی و سازوکارهای پیگرد آن از منظر حقوق بین­الملل : بررسی شهادت دکتر فخری­زاده »، پذیرفته شده برای انتشار در همایش حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه، دانشگاه قم، مهر ماه ۱۴۰۰

۲۵) کیوان اقبالی، مهناز رشیدی و سید حسین موسوی فر، « ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین­الملل و راهکارهای قضایی پیگیری آن»، پذیرفته شده برای انتشار در نخستین جشنواره ملی علمی و پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، مکتب تراز نوین اسلامی، دی ماه ۱۴۰۰


کتاب:

کیوان اقبالی، «اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در قرن بیست و یکم»، انتشارات خرسندی، در مرحله ویرایش و چاپ

کیوان اقبالی،« نسبت توسعه و حق بر تعیین سرنوشت در هزاره سوم»، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۹۹


ترجمه:

مشارکت در ترجمه کتاب« حقوق بین­الملل کیفری، نظریه و رویه»، انتشارات شهر دانش، تهران، ۱۳۹۳


پروژه­های تحقیقاتی:

۱)«راهکارهای منطقهای مبارزه با افراط گرایی خشونت بار»- انجام شده برای وزارت دادگستری- پاییز و زمستان ۱۳۹۳

۲)«تاثیر منفی فساد بر اعمال حق بر توسعه و راهکارهای منطقهای مبارزه با آن»- انجام شده برای وزارت دادگستری- بهار و تابستان ۱۳۹۴

۳)همکار در پروژه تحقیقاتی بازنگری در قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد- انجام شده برای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه فساد وزارت دادگستری- زمستان ۱۳۹۴

۴)همکار در طرح ملی «حقوق خانواده و کار»- انجام شده برای کمیته امداد امام خمینی- ۱۳۹۵-۱۳۹۴

۵)مجری طرح بین المللی، «ظرفیتهای قوه قضائیه در تدوین، طرح و پیگیری دعاوی بین المللی در محاکم ملی و غیرملی»، پژوهشگاه قوه قضائیه- ۱۳۹۹

۶)مجری طرح بین المللی، «تحلیل مفهومی واژه اقلیت در نظام حقوق بین­الملل بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشگاه قوه قضائیه- در دست اجرا


کارگاه آموزشی:

طرح توجیهی برگزاری کارگاه آموزشی به منظور آشنایی قضات و کارکنان دیگر نهادهای مرتبط در قوه قضائیه با تعهدات حقوق بشری ایران-پژوهشگاه قوه قضائیه-در مرحله آماده سازی-۱۴۰۰


زبان :

مسلط به زبان انگلیسی و دارای نمره قبولی ۷۹ در IBT TOFEL


سایر مهارت­ها:

دارای مدرک ICDL از دوره برگزار شده در دانشگاه علامه طباطبایی


عناوین و افتخارات:

۱)کسب عنوان نخست تیمی به نمایندگی از دانشگاه علامه طباطبائی درمرحله ملی اولین مسابقه ملی یادواره هانری دونان، برگزار شده توسط کمیته ملی حقوق بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ، ۲۸مرداد ۱۳۸۸، تهران، ایران

۲)کسب عنوان نخست تیمی به نمایندگی از دانشگاه علامه طباطبائی درمرحله ملی هشتمین مسابقه ملی یادواره هانری دونان، برگزار شده توسط کمیته ملی حقوق بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ، ۱۷مرداد ۱۳۹۳، تهران، ایران

۳)کسب عنوان دوم تیمی در مسابقات دور ملی فیلیپ جساپ به نمایندگی از دانشگاه علامه طباطبائی، اسفند ۱۳۹۳، تهران، ایران

۴)کسب رتبه دوم پژوهشگر برتر پژوهشگاه قوه قضائیه در اولین جشنواره علمی-پژوهشی شهید بهشتی، اسفند ۱۳۹۹، تهران، ایران

۵) کسب رتبه اثر قابل تقدیر برای طرح پژوهشی «ظرفیتهای قوه قضائیه در تدوین، طرح و پیگیری دعاوی بین المللی در محاکم ملی و غیرملی» در دومین جشنواره علمی-پژوهشی شهید بهشتی، اسفند ۱۴۰۰، تهران، ایران


پست الکترونیکی:   keivan_eghbali@yahoo.com